Specijalna ponuda
contactToggle Kontakt

I. Opšti uslovi korišćenja web stranica grupe WALTER GROUP

I.1. Područje važenja i obim usluge

(1) Predmet ovih uslova korišćenja je korišćenje web stranica (u daljem tekstu „web stranica“), koje je stavilo na raspolaganje preduzeće LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG i sa njim povezana preduzeća u sastavu koncerna (u daljem tekstu „web stranica“).

(2) Ova strana sadrži opšte Uslove korišćenja web-strane. Samim pozivanjem ili korišćenjem web-strane (u daljem tekstu „korišćenje“) svi korisnici i posetioci (u daljem tekstu „korisnici“) prihvataju važenje opštih Uslova korišćenja. Grupa WALTER GROUP zadržava pravo na promenu Uslova korišćenja u svako doba, prema sopstvenoj proceni.

(3) Alternativa za registrovane korisnike:


Klikom na polje „Saglasan“ ili „Poslati“ korisnik se obavezujuće slaže sa Uslovima korišćenja web-strane kao za korisnika. Grupa WALTER GROUP zadržava pravo na promenu priloženih Uslova korišćenja prema sopstvenoj proceni. Kako bi i dalje mogao da koristi usluge grupe WALTER GROUP, neophodno je da korisnik još jedanput da svoju saglasnost sa izmenjenim uslovima korišćenja, kao što je gore opisano, klikom na polje „Saglasan“ ili „Poslati“.

(4) Grupa WALTER GROUP na svojoj web stranici nudi informacije u vezi sa strukom i preduzećem, namenjene klijentima, transportnim partnerima i osobama koje su konkurisali za radno mesto. Pojedine usluge (npr. LOADS TODAY, Portal za klijente CONNECT) dostupne su samo registrovanim korisnicima.

(5) Grupa WALTER GROUP je ovlašćena da sasvim ili delimično ukine svoju web stranicu i proizvoljno promeni njezine sadržaje odnosno usluge. Grupa WALTER GROUP ne garantuje stalnu raspoloživost web stranice grupe WALTER GROUP. Ne postoji pravo na korišćenje ili održavanje web stranice grupe WALTER GROUP.

I.2. Zaštitna prava / intelektualno vlasništvo

(1) Celokupan sadržaj web stranica (ilustracije, tekstovi, formulacije, marke, slike, video zapisi, grafike) je u intelektualnom vlasništvu grupe WALTER GROUP ili njenih ugovornih partnera. Korišćenjem web stranice grupe WALTER GROUP, korisnik ne ostvaruje licencno prava ili ostala korisnička prava u pogledu prava koja se nalaze na web stranici (npr. intelektualno vlasništvo, autorska prava i srodna prava itd.). Brendovi, dizajn, slike, tekstovi, delovi teksta i ostali sadržaji web stranice grupe WALTER GROUP ne smeju se bez prethodne pismene saglasnosti grupe WALTER GROUP menjati, kopirati, umnožavati, upotrebljavati, dopunjavati ili obrađivati na neki drugi način. To se ne odnosi na umnožavanje, obradu ili korištenje onih materijala, koji su izričito ponuđeni za upotrebu.

I.3. Odgovornost

(1) Grupa WALTER GROUP odgovara za eventualne štete, koje korisniku mogu da nastanu prilikom korišćenja web stranice grupe WALTER GROUP, samo u slučaju predumišljaja ili grubog nehata.

(2) Grupa WALTER GROUP ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili gubitke, koje pretrpi korisnik - direktne ili indirektne, neposredne ili posledične, bez obzira na to da li oni proizlaze iz ugovora, prava na naknadu štete (uključujući nehat) ili na bilo koji drugi način, ukoliko oni spadaju u jednu od sledećih kategorija::

(i) Propuštena dobit i posledične štete
(ii) Slučajni gubici i propuštena dobit
(iii) Propuštene poslovne mogućnosti
(iv) Gubitak goodwill-a i gubitak podataka

(3) Grupa WALTER GROUP je uložila sve moguće napore kako bi informacije objavljene na web stranici grupe WALTER GROUP u momentu stavljanja na raspolaganju bile tačne i potpune. Grupa WALTER GROUP ne daje garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije objavljene na web stranici, kao sto su npr. prenos podataka putem interneta, usluge koje nude treći ponuđači, eksterni linkovi ili drugi sadržaji, koji se direktno ili indirektno koriste na web stranici grupe WALTER GROUP ili koji mogu da se pozovu sa nje. Grupa WALTER GROUP takođe zadržava pravo da bez prethodne najave promeni ili dopuni objavljene informacije.

(4) Grupa WALTER GROUP ne odgovara za štete, nastale nestručnom primenom ili zloupotrebom korisničkog profila od strane samog korisnika, zloupotrebom ili gubitkom identifikacionih obeležja ili podataka koje je korisnik sačuvao.

I.4. Raspoloživost

(1) Grupa WATER GROUP se trudi da kontinuirano održava web stranicu i da je čini dostupnom – u skladu sa merilima postojećih tehničkih, privrednih, preduzetničkih i organizacionih mogućnosti.

(2) Grupa WALTER GROUP ne preuzima odgovornost ili garanciju da će web stranica grupe WALTER GROUP ili njeni sadržaji neprekidno ili uopšte stajati na raspolaganju, da će biti bez grešaka ili da će greške biti uklonjene, kao ni za to da će web stranica grupe WALTER GROUP ili pomoćna sredstva (kao npr. server) biti bez virusa ili drugih opasnih sastavnih delova. Grupa WALTER GROUP izričito isključuje svaku odgovornost za štete bilo koje vrste, koje proizlaze iz stavljanja na raspolaganje web stranice grupe WALTER GROUP ili pomoćnih sredstava, ukoliko je to zakonski dozvoljeno.

(3) Grupa WALTER GROUP ne preuzima odgovornost u slučaju nedostupnosti svoje web stranice zbog tehničkih ili drugih problema.

I.5. Eksterni linkovi

Web stranica grupe WALTER GROUP sadrži eksterne linkove, koji vode do drugih web stranica trećih ponuđača. Grupa WALTER GROUP nema nikakvog uticaja na raspoloživost, kvalitet i sadržaj web stranica, s kojima je povezana eksternim linkovima i ne preuzima odgovornost za sadržaje eksternih web stranica koje krše važeće pravne propise ili na neki drugi način prouzrokuju neku štetu korisnicima.

I.6. Zaštićene stranice

Internet stranica delimično sadrži SSL-sertifikate preduzeća SwissSign. SSL-sertifikati preduzeća SwissSign sadrže pored efikasnog kodiranja korisničkih podataka za vreme prenosa istih do web servera takođe i identifikaciju ponuđača (WALTER GROUP) kao i proveru ispravnosti internet stranice u cilju zaštite protiv mrežne krađe identiteta.

Korisnik izjavljuje da je upoznat sa Opštim uslovima poslovanja preduzeća SwissSign Gold CP/CPS (respository.swisssign.com) i SwissSign Gold End User Agreements (respository.swisssign.com) da je iste pročitao i da ih prihvata kao i da će ih se pridržavati. WALTER GROUP ne preuzima nikakvu odgovornost prema korisniku u vezi sa korišćenjem SSL-sertifikata.

I.7. Lozinke i korisnički računi

(1) Pojedine usluge (npr. LOADS TODAY, Portal za klijente CONNECT) dostupne su samo registrovanim korisnicima. Nakon registracije i provere od strane grupe WALTER GROUP, korisnik dobija lozinku za pristup korisničkom računu.

(2) Korisnik je odgovoran za čuvanje poverljivosti lozinke i ostalih podataka, kao i za sve aktivnosti, koje se vrše u vezi sa korisničkim računom. Svaka nedozvoljena upotreba korisničkog računa ili drugi prekršaji kojima se ugrožava bezbednost moraju se bez odlaganja saopštiti grupi WALTER GROUP. Registracija korisničkog računa odnosno prijava za pretplatu vezana je za partnerski broj korisnika. Korisnik nije ovlašćen, da partnerski broj ili lozinku otkriva drugim licima ili da ih njima stavlja na raspolaganje. Svako otkrivanje partnerskog broja i/ili lozinke od strane korisnika može da dovede do brisanja korisničkog računa odn. obustave pretplate.

(3) Podaci, sadržaji i informacije, koji su korisniku poznati na osnovu njegovog korisničkog računa, ne smeju se prosleđivati neovlašćenim trećim licima.

(4) Grupa WALTER GROUP zadržava pravo da registraciju ili prijavu za dobivanje neke pretplatničke usluge odobri ili odbije bez navođenja razloga. Osim toga grupa WALTER GROUP je ovlašćena da blokira svaki korisnički računl ili prijem pojedinačnih pretplatničkih usluga bez navođenja razloga.

I.8. Pozivanje štetnog materijala

Grupa WALTER GROUP zabranjuje postavljanje kompjuterskih programa, datoteka i ostalih materijala, koji sadrže štetna i/ili prekidajuća obeležja kao viruse, manipulisane datoteke, "sakrivene" datoteke (kao npr. slike, koje su integrisane u audio-datotekama), računarske crve, trojanske konje ili botove za pomeranje sadržaja na ekranu, slikanja ekrana i za ostale aktivnosti koje generalno mogu da ometaju integritet ili funkciju web stranice ili onlajn komunikacije.

I.9. Elektronski napadi

(1) Zabranjeni su elektronski napadi svake vrste na web stranicu grupe WALTER GROUP ili sve podatke grupe WALTER GROUP povezane sa njom ili na podatke pojedinačnih korisnika.

(2) Svaki elektronski napad dovodi do momentalnog isključenja korisnika, u čiju sferu spada taj napad, te će biti građanskopravno i krivičnopravno gonjen.

 

 

II. Opšta uputstva o zaštiti podataka

II.1. Zakonska osnova

Grupa WALTER GROUP će sa svim podacima poslanim odnosno objavljenim putem web stranice grupe WALTER GROUP postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima Zakona o zaštiti ličnih podataka u Austriji.

II.2. Saglasnost korisnika sa primenom podataka

(1) Korisnik je saglasan sa prijemom informacija, informatora i reklamnog materijala elektronskim putem (npr. putem e-pošte) od strane grupe WALTER GROUP. Ovu saglasnost korisnik može opozvati u svako doba, ili direktno preko „Odjavnog linka“ u informatoru ili putem e-pošte na: 

austria@lkw-walter.com(2) Korisnik je izričito saglasan sa primenom kukija (cookies) od strane grupe WALTER GROUP na osnovu podešavanja internet pregledača korisnika, posebno pri memorisanju kukija na tvrdom disku korisnika. Bliže informacije o ovome mogu se naći u tački II.6. (Cookies).

(3) Korisnik u svako doba može da opozove saglasnost o unosu i memorisanju ličnih podataka od strane grupe WALTER GROUP (§ 28 Zakona o zaštiti ličnih podataka). U tu svrhu korisnik mora poslati e-poštu na austria@lkw-walter.com.

II.3. Pravo informisanja, pravo na ispravak ili brisanje

Korisnik u svako doba ima pravo na informisanje, ispravak ili brisanje memorisanih podataka u skladu odredbama austrijskog Zakona o zaštiti podataka (naročito §§ 26-28 DSG). U vezi s tim korisnik može stupiti u kontakt sa grupom WALTER GROUP na austria@lkw-walter.com.

II.4. Eksterni ponuđači usluga

Web stranica grupe WALTER GROUP se primenjuje i održava zajedno sa eksternim ponuđačima usluga. U određenim slučajevima se u svrhe razvoja i testiranja ponuđačima usluga šalju anonimni podaci. U nekim slučajevima ponuđači usluga dobivaju i pristup otvorenim podacima. Prethodno se ponuđači usluga ipak ugovorno obavezuju da će dobivene podatke upotrebiti isključivo u skladu sa uputstvima grupe WALTER GROUP i da će ih obrisati nakon završetka radova.

II.5. Bezbednost podataka

Grupa WALTER GROUP nastoji da ponudi što bezbedniju razmenu podataka putem onlajn medija. Istovremeno se od korisnika traži ulaganje sopstvenih napora za bezbednu upotrebu interneta (aktuelna verzija internet pregledača, čuvanje tajne o pristupnim podacima za onlajn platforme).

II.6. Cookies

(1) Za proširenje funkcionalnog obima internetske ponude i ugodnije uređenje upotrebe za korisnika primenjuju se takozvani „Cookies“.

(1.1) Cookies koji se najčešće od strane preduzeća WALTER GROUP brišu se automatski sa hard diska korisnika nakon svakog korišćenja internet pregledača (temporalni cookies). Temporalni cookies su na primer neophodni kako bi se korisniku ponudili određene funkcionalnosti formulara preko više stranica. Osim toga WALTER GROUP koristi i cookies koji ostaju na hard disku korisnika (permanentni cookies). Ovi permanentni cookies imaju životni vek od 1 meseca do 10 godina i sami se brišu nakon određenog vremena ili mogu da se manuelno obrišu od strane korisnika. Isključiva svrha ovih cookiesa (permanentni cookies) sastoji se u tome da prilagode internet ponudu željama korisnika na najbolji mogući način i da samim tim korišćenje web stranice postane jednostavnije za korisnika.

(1.2) Cookies od trećih ponuđača (takozvani third-party-cookies)
WALTER GROUP se služi nekim trećim ponuđačima (reklamni partneri) koji rade na tome da internet ponuda postane interesantnija za klijente. Zbog toga se prilikom korišćenja web stranica memorišu cookies (temporalni ili permanentni cookies) od strane trećih ponuđača na hard disku korisnika. Isključiva svrha ovih cookies trećih ponuđača sastoji se u tome da se trećim ponuđačima pruži mogućnost da se obrate korisniku ciljanom reklamom. Izrazito se skreće pažnja da WALTER GROUP ne snosi nikakvu odgovorsnost za ispravnu upotrebu cookiesa od strane trećih osoba.

(1.3) Cookies (WALTER GROUP i treći ponuđači) ne sadrže lične podatke. Vrši se prikupljanje samo onih podataka koje korisnik koristi pod pseudonimom korisničke identifikacije. Ovde se na primer radi o podacima na kojim stranicama je korisnik bio, koje sadržaje je tražio itd. Ovi podaci pod pseudonimom se ni u kom trenutku ne povezuju sa ličnim podacima.

(1.4) Korisnik može da utiče na cookies odgovarajućim podešavanjem korisničkog pregledača. Ovo je na primer moguće kako bi se cookies prihvatili ili odbili generalno ili u pojedinačnim slučajevima. Na ovaj način se može ograničiti funkcionalni obim ponude, koju je grupa WALTER GROUP stavila na raspolaganje.

II.7. Analiza web-strane

(1) Web stranica grupe WALTER GROUP upotrebljava Google Analytics, servis za analizu web stranica korporacije Google Inc. („Google“). Google Analytics primenjuje tzv. „Cookies“, tekstovne datoteke, koje se memorišu na korisničkom kompjuteru i omogućuju analizu upotrebe web-strane od strane korisnika. Informacije izrađene putem Cookies o upotrebi ove web-strane od strane korisnika se u pravilu prenose na server Google-a u SAD-u i tamo memorišu. U slučaju aktivisanja IP-anonimizacije na ovoj web-strani, IP-adresa korisnika Google-a se unutar zemalja članica Evropske unije ili drugim ugovornim državama Sporazuma o evropskom privrednom prostoru, ipak prethodno skraćuje. Samo u izuzetnim slučajevima se puna IP-adresa prenosi na neki server Google-a u SAD-u i tamo skraćuje. Po nalogu grupe WALTER GROUP, Google će koristiti ove informacije za procenu upotrebe korisnika na web stranici, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na web stranici kao i za ostale usluge povezane sa upotrebom web stranice i interneta za grupu WALTER GROUP. IP-adresu poslanu u okviru Google Analytics od strane Browsera korisnika Google ne povezuje sa drugim podacima.

(2) Korisnik može da spreči memorisanje cookies odgovarajućim podešavanjem software-a Browsera. Korisniku se ukazuje na to, da se u tom slučaju eventualno ne mogu upotrebiti sve funkcije ove web-strane u punom obimu. Korisnik nadalje može da spreči unos podataka (uklj. Vašu IP-adresu), koje je izradio cookie i koji se odnose na upotrebu web-strane u Google kao i da spreči obradu ovih podataka od strane firme Google, tako što korisnik pod sledećim linkom pozove i instališe raspoloživi Plugin Browser-a:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

II.8. Social Media Plugins

(1) Na delovima web stranica grupe WALTER GROUP su povezane primene trećih lica (npr. AddThis, Facebook, Google Plus, Twitter) kao i sadržaji koji su memorisani na platformama trećih lica (npr. Youtube). Uprkos pažljivoj proveri i aktivnim merama za očuvanje zaštite ličnih podataka, grupa WALTER GROUP nema uticaja na vrstu i korišćenje korisničkih podataka sakupljenih od strane trećih lica na web stranici grupe WALTER GROUP. Odgovornost za ove podatke preuzimaju isključivo ponuđači ovih primena:

(1.1) Web stranica sadrži AddThis-komponente. AddThis je služba za pohranjivanje linkova web-stranica, koja korisniku web stranice omogućuje da deli aktuelno izabranu stranu sa drugim korisnicima u socijalnim mrežama kao što su Facebook, Twitter, Google+ i dr. Korisnik može da podeli, komentariše ili oceni sadržaj web stranice. Ukoliko korisnik koristi AddThis-elemente, onda internet pretraživač korisnika uspostavlja direktnu vezu sa serverom AddThis-elemenata i po potrebi sa odabranom socijalnom mrežom ili službom za pohranjivanje linkova web-stranica. Prilikom korišćenja AddThis-elemenata upotrebljavaju se kolačići (cookies). Podaci, koji pritom nastaju (kao što su npr. vreme korišćenja ili jezik internet pregledača) prenose se do AddThis LLC u SAD-u i tamo se prerađuju. Ukoliko pošaljete sadržaje web-stranica socijalnim mrežama, službama za pohranjivanje linkova web-stranica itd., onda može da dođe do uspostavljanja veze između posete web stranici i korisničkog profila kod odgovarajuće mreže. Bliže informacije o obradi i zaštiti ličnih podataka (uključujući i namenu) od strane AddThis LLC možete naći na http://www.addthis.com/privacy. Dalje informacije o obradi i zaštiti podataka od strane socijlanih mreža, službe za pohranjivanje linkova web-sranica itd. kao i mogućnosti vršenja podešavanja od strane korisnika možete naći u smernicama za zaštitu podataka dotičnog ponuđača. Ne vrši se prenos podataka trećim osobama od strane preduzeća WALTER GROUP. Korišćenjem AddThis-polja, korisnik izjavljuje da je saglasan sa obradom podataka od strane AddThis LLC i to u obimu koji se može videti na web-stranici http://www.addthis.com. Korisnik može da zabrani korišćenje korisničkih podataka upotrebom kolačića "opt out cookies". Bliže informacije možete isto tako dobiti na gore navedenoj internet stranici preduzeća AddThis LLC. Ukoliko korisnik ne želi da AddThis sakuplja podatke o korisniku na web-stranici, onda on ne sme da koristi AddThis-elemente.

(1.2) Facebook Inc. sa sedištem u 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (kratko Facebook), nudi dodatne programe za vlasnike web stranica koji se postavljaju na web stranici grupe WALTER GROUP. Plugin-i su prepoznatljivi logotipom Facebooka odn. Facebook-Like i -Recommend-Button. Ako korisnik otvori neku web stranicu grupe WALTER GROUP, koja sadrži ovaj dodatni program, internet pregledač korisnika uspostavlja vezu sa serverima ponuđača dodatnog programa. Sadržaj plugin-a Facebook direktno prenosi na Browser korisnika i odgovarajuće ga pokazuje u okviru strane. Grupa WALTER GROUP nema nikakav uticaj na prikazani sadržaj dodatnih programa (plugina). Facebook može pod izvesnim okolnostima pratiti posetu korisnika na odgovarajućim stranama web-strane i pridružiti Facebook-računu, ako je korisnik registrovan na Facebook-u ili je nedavno posetio neku stranu Facebook-a odn. sa Facebook-sadržajima. Ako korisnik aktivno koristi dodatne programe, jer aktivira npr. polje "sviđa mi se" ili je poslao neku preporuku za tu stranicu, onda se isto tako šalju odgovarajuće informacije sa internet pregledača korisnika direktno na Facebook, a da grupa WALTER GROUP nema uticaja na to. Tačnije informacije o vrsti, svrsi i obimu kao i daljoj obradi i upotrebi podataka korisnika od strane Facebook-a pročitajte u Uputstvima o zaštiti podataka na Facebook-u pod

http://www.facebook.com/policy.php

Tamo će korisnik saznati više o pravima i mogućnostima podešavanja radi zaštite privatne sfere. Svrha i obim prikupljanja podatake od strane Facebook-a kao i dalja obrada od strane Facebook-a ne stoje ni u kakvoj vezi sa grupom WALTER GROUP i grupa WALTER GROUP nema pristup ovim podacima.

(1.3) Twitter Inc. sa sedištem u 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (kratko Twitter) nudi dodatne programe za vlasnike web stranica koji se postavljaju na web stranici grupe WALTER GROUP. Plugin-i su prepoznatljivi pomoću "Twitter-Tweet" ili "Follow-Button". Strane sa ovim plugin-ima uspostavljaju direktnu vezu sa Twitter-om i šalju različite podatke - zavisno od Vašeg login-statusa na Twitter-u. Tako se možda mogu doneti zaključci o upotrebi interneta od strane korisnika na web stranici grupe WALTER GROUP, koje bi Twitter mogao da primeni za sopstvene svrhe. Prikazani sadržaji dodatnih programa se nalaze na serverima Twitter-a i samo se prikazuju na web stranici grupe WALTER GROUP. Svrha i obim prikupljanja podataka od strane Twitter-a kao i dalja obrada od strane Twitter-a ne stoje ni u kakvoj vezi sa grupom WALTER GROUP i grupa WALTER GROUP nema pristup ovim podacima. Pobliže informacije o odredbama o zaštiti podataka za Twitter možete pronaći pod

http://twitter.com/privacy


(1.4) Google Inc. sa sedištem u 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (kratko Google) nudi dodatne programe za vlasnike web stranica koji se postavljaju na web stranici grupe WALTER GROUP. Plugin-i su prepoznatljivi pomoću "Google-Plus-One-Button". Strane sa ovim plugin-ima uspostavljaju direktnu vezu sa Google-om i šalju različite podatke - zavisno od Vašeg login-statusa na Google-u. Tako se mogu doneti zaključci o upotrebi interneta od strane korisnika na web stranici grupe WALTER GROUP odnosno o rezultatima pretrage na Google-u. Prikazani sadržaji dodatnih programa postoje na serverima Google-a i samo se pokazuju na web stranici grupe WALTER GROUP. Svrha i obim prikupljanja podataka od strane Google-a kao i dalja obrada od strane Google-a ne stoje ni u kakvoj vezi sa grupom WALTER GROUP i grupa WALTER GROUP nema pristup ovim podacima. Pobliže informacije o odredbama o zaštiti podataka za Google korisnik može da pronađe pod

http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

II.9. Reklama zasnovana na ličnim interesovanjima /retargeting

Web-stranica koristi takozvane retargeting-tehnologije. WALTER GROUP koristi ove tehnologije kako bi internetska ponuda korisniku bila što interesantnija. Ova tehnologija preko web-stranica trećih osoba omogućuje obraćanje onim korisnicima, koji su već ranije pokazali interesovanje za web-stranicu, usluge ili proizvode grupe WALTER GROUP.

WALTER GROUP je uveren da je prikazivanje personalizovane reklame, zasnovane na ličnom interesovanju u pravilu interesantnije za korisnika, nego reklama koja nema takav lični odnos. Prikazivanje ovakvih reklama na web-stranicama trećih osoba vrši se na principu "Cookies"-tehnologije i analize prethodnog načina korišćenja interneta. Ovakav oblik reklame potpuno je anoniman. Lični podaci se ne čuvaju niti se vrši povezivanje korisničkih profila sa ličnim podacima korisnika.

 

III. Ostale odredbe

III.1. Sudska nadležnost

Ovaj ugovor temelji se na austrijskom pravu. Za rešavanje sporova nadležan je Trgovački sud u Beču (Wien, Innere Stadt). Vredi isključivo austrijsko pravo bez primene UN-kupoprodajnog prava i normi upućivanja iz austrijskog Međunarodnog privatnog prava.

III.2. Promene i dopune, salvatorna klauzula

(1) Promene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti samo u pismenom obliku. Usmeni sporedni dogovori nisu važeći.

(2) Ukoliko jedan ili više uslova ovog Ugovora iz bilo kojeg razloga postanu nevažeći, pravovaljanost ostalih odredbi ugovora ostaje nedirnuta.

^ - Top
GREEN technology
GREEN technology Zagarantovani standard kvaliteta i ekološke zaštite prema kojima se vrši izbor dobavljača, nabavka materijala, proizvodnja i kontrola kvaliteta.
Kontakt

Vaš kontakt za:

>

Ova web-stranica koristi cookies kako bi Vam osigurala najbolje moguće korisničko iskustvo. Korišćenjem web-stranice pristajete na memorisanje cookiesa. Dodatne informacije naći ćete na sajtu: Uslovi korišćenja